Contracten


Contract    Mrs $ slaaf

 

Ik, ..........., hierna genoemd slaaf, verzoek uit vrije wil en met een

open hart en geest aan mijn Meesteres, ............., hierna genoemd Meesteres,

mijn wil ondergeschikt te maken aan de Hare.

Ik verzoek Haar dan ook in nederigheid Haar collar te mogen dragen.

Ik vraag Haar tevens om mij liefdevol te begeleiden opdat we samen zullen groeien

in Liefde, Vertrouwen en wederzijds Respect. De voldoening om Haar behoeften,

verlangens en wensen te bevredigen is overeenkomstig met mijn wens als slaaf om

Haar te behagen. Daartoe bied ik Haar het gebruik van mijn lichaam, tijd, talenten

en vaardigheden aan.

In oprechte nederigheid verzoek ik Haar, als mijn Meesteres, om

verantwoordelijkheid te dragen voor het bezit van mijn lichaam ter vervulling

van onze seksuele, spirituele en emotionele behoeftes. Om dit te bereiken bied ik

Haar het onbeperkte gebruik van mijn lichaam aan op ieder tijdstip en op iedere

plaats om naar Haar inzicht te bezitten. 

Ik vraag Haar om mij te begeleiden in iedere vorm van seksueel of sensueel gedrag,

zowel met als zonder Haar met als doel mijn persoonlijke groei en ontwikkeling te

bevorderen. Ik verzoek aan mijn Meesteres gebruik te willen maken van de macht die

verbonden is aan Haar positie als mijn Meesteres. Ik vertrouw dat Zij die macht

zal aanwenden om me te vormen naar Haar inzichten en me zal ondersteunen in het

zoeken naar de kracht en het vertrouwen om de diepste kernen van mijn wezen te

leren kennen. In ruil hiervoor beloof ik:

1.      Alles binnen mijn macht en kunnen in het werk te stellen om het mijn

         Meesteres zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken.

2.      Alle door mijn Meesteres gegeven opdrachten zonder morren of protest

        onmiddellijk uit te voeren.

3.      Alle door mijn Meesteres opgelegde straffen moedig en zwijgend teaanvaarden. 

4.      Mijn Meesteres het recht te verlenen mij te pijnigen met geen andere reden dan

        Haar eigen genot. Dit in de wetenschap dat ik mag huilen, schreeuwen of smeken

        maar dat deze uitingen geen effect zullen hebben op de behandeling. Verder

        accepteer ik dat wanneer ik mijn Meesteres vermoei met mijn geluiden, Zij actie

        zal ondernemen om me tot stilte te dwingen. Alleen het gebruik van het

        overeengekomen pauzewoord, pauzegebaar, stopwoord of stopgebaar zal een

         staking van de handelingen tot gevolg hebben.

5.      Altijd toestemming aan mijn Meesteres te vragen om te mogen spreken en om te

        wachten met spreken tot Zij die toestemming heeft verleend. Dit in de wetenschap

        dat herhaaldelijke overtreding zal leiden tot bestraffing in welke vorm dan ook.

6.      Altijd toestemming aan mijn Meesteres te vragen voor het verlaten van een ruimte.

7.      Altijd toestemming aan mijn Meesteres te vragen voor toiletbezoek.

8.      In het gezelschap van mijn Meesteres altijd voor Haar te knielen en toestemming

        te vragen om te mogen opstaan. Dit in de wetenschap dat mijn lichaam ten

         alle tijden toegankelijk voor Haar dient te zijn.

 9.      Mijn Meesteres het recht te verlenen naar eigen inzicht en goeddunken

        versieringen op mijn lichaam aan te (laten) brengen met dien verstande dat deze

        versieringen niet mijn gezondheid in gevaar brengen of in enig ander opzicht een

        belemmering van mijn verantwoordelijkheden in mijn professionele of

         dagelijkse leven zouden kunnen vormen.

10.     De kleding te dragen die Zij voor mij heeft uitgezocht c.q. die Zij mij

        beveelt te dragen dan wel niet te dragen.

11.     Binnenshuis in de beslotenheid van ons samenzijn altijd naakt te zijn en

        minimaal pols-en enkelboeien en een halsband met riem dragen.

12.     Mijn Meesteres het recht te verlenen mij alle door Haar opgedragen (seksuele)

        handelingen te verrichten bij andere slavinnen/slaven, alsmede mij door andere

        slavinnen/slaven in opdracht van Haar te laten misbruiken.

13.     Mijn Meesteres het recht te verlenen om met mijn lichaam te doen wat Haar

        goeddunkt. Dit in de wetenschap dat Zij het recht heeft voorwerpen aan of

        in mijn lichaam te bevestigen voor een tijdsduur die Zij bepaalt.

14.     Mijn Meesteres het recht te verlenen volledige seksuele controle over mij uit

        te oefenen. Dit in de wetenschap dat geen enkele seksuele handeling kan

        geschieden zonder Haar expliciete goedkeuring en toestemming.

15.     Indien mijn Meesteres daartoe opdracht geeft aan het voeteneinde of naast Haar

        bed te slapen. Dit in de wetenschap dat Zij het recht heeft mij vast te

         binden  en dat slecht gedrag kan resulteren in onmiddellijke bestraffing.

16.     Een open en eerlijke communicatie met mijn Meesteres te onderhouden en Haar

        vrijwillig op de hoogte te houden van informatie omtrent mijn lichamelijke en

        emotionele staat waarvan in alle redelijkheid aangenomen mag worden dat

          Hij recht heeft op voorgenoemde informatie

17.     Oprechte inspanningen te zullen doen om eventuele gevoelens van schuld of

        schaamte te overwinnen alsmede andere emotionele blokkades te overwinnen

        die een mogelijke belemmering vormen in mijn onderdanigheid aan mijn Meesteres.

18.     Mijn gedachten, gevoelens en wensen zonder aarzeling of schaamte aan mijn

        Meesteres te onthullen. Dit in de wetenschap dat Zij degene is die bepaalt

         of en hoe aan deze wensen, verlangens en behoeften wordt tegemoet gekomen.

19.     Aan te geven wanneer er een behoefte aan een pauze van voorgenoemde regels

        ontstaat en hierbij gebruik te maken van het overeengekomen pauzewoord:"pauze".

        Dit in de wetenschap dat een dergelijke pauze van de regels niet

         lichtvaardig  dient te worden aangevraagd.

20.     Gebruik te maken van het overeengekomen stopwoord: "genade"  wanneer met

        bovenstaande regels harde grenzen overschreden worden. Dit in de

       wetenschap dat de overeenkomst tijdelijk of definitief zal komen te vervallen.

Mijn overgave als een onderdanige is tot stand gekomen met de wetenschap dat

niets van me gevraagd zal worden dat me zal degraderen in mijn persoonlijkheid

en dat niets van me gevraagd zal worden dat een inbreuk maakt op mijn

verantwoordelijkheden en plichten in mijn professionele omgeving of in het

dagelijks leven.

Deze overeenkomst teken ik, ........., in het volle besef dat met

ondertekening van dit contract ik mij volledig onderwerp aan mijn Meesteres en Haar

Haar hiermee het recht geef mij volgens bovenstaande regels en voorwaarden te

gebruiken als dienstmeisje, lustslaaf, hoer, speeltje, huisdier of meubilair en

Haar het recht verleen mij pijn te doen voor Haar genot. Dit alles in de

overtuiging dat dit aanbod begrepen wordt met hetzelfde Vertrouwen, Begrip en

Respect als het wordt aangeboden en in de overtuiging dat mijn Meesteres zich

bewust is van Haar verantwoordelijkheid en mij geen blijvende lichamelijke of

geestelijke schade zal toebrengen.

Mocht een van beide partijen tot de ontdekking komen dat deze overeenkomst niet

aan de verwachtingen beantwoordt, de overeenkomst als te belastend ervaart of

een andere reden heeft om de overeenkomst te willen beëindigen, dan is beide

partijen het recht voorbehouden de overeenkomst nietig te verklaren door middel

van een verbale aankondiging die in overeenkomst is met de eerder genoemde

wederzijdse afspraken omtrent vertrouwen en respect.

Zowel .......... als ............ zijn zich ervan bewust dat

beëindiging van het contract een heroverweging van de aspecten zoals in deze

overeenkomst omschreven staan betekent. Het nietig verklaren van deze

overeenkomst dient los te staan van de relatie die partijen als geliefden hebben

opgebouwd. Beiden komen overeen in geval van beëindiging de ander op de hoogte

te stellen van Haar redenen teneinde de nieuw ontstane behoeften en

situaties open en eerlijk te bespreken.

Deze overeenkomst dient als de basis voor een uitbreiding van onze relatie,

aangegaan uit liefde voor elkaar en in wederzijds goedvinden, met als feitelijke

doel het aangaan van een Dominant/submissive-relatie met de intentie een verdere

ontwikkeling van zelfbewustzijn en zelfonderzoek, een verrijking van onze

levens, ons geluk en onze gezondheid te bewerkstelligen.

Hiermee bied ik in volle overtuiging en uit oprechte liefde voor Haar mijn

onderdanigheid, zowel geestelijk als lichamelijk, aan ........ onder

de voorwaarden zoals hier boven genoemd. Getekend …………… 20..

 

____________________  (handtekening slaaf .........)

 

Hiermee aanvaard Ik in volle overtuiging en uit oprechte liefde voor haar de

onderdanigheid van slaaf ....... onder de voorwaarden zoals hier boven genoemd

en beloof het in Mij gestelde Vertrouwen nooit te zullen beschamen. Verder

beloof ik niets te doen dat bij Mijn slaaf op enigerlei wijze blijvende schade

aanricht, geestelijk noch lichamelijk. Getekend ………….. 20...

_______________________ (handtekening Mrs  ..........)

contract Mrs / slaaf